Послови Градске управе

Градска управа непосредно спроводи градске прописе, извршава законе и друге прописе Републике Српске и БиХ чије извршење је повјерено граду, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина града и Градоначелник.

У оквиру свог дјелокруга Градска управа обавља следеће послове:

 • извршава и обезбјеђује извршавање одлука и других прописа и аката које доноси Скупштина града и Градоначелник,
 • извршава законе и друге прописе Републике Српске и обезбеђује вршење послова чије је извршење повјерено Градској управи,
 • рјешава у управним стварима, у оквиру надлежности Градске управе,
 • непосредно припрема или учествује у припреми програма развоја и других програма и планова, које доноси Скупштина града и Градоначелник,
 • припрема нацрт прописа и других аката које доноси Скупштина града, одбори, савјети и комисије Скупштине града и Градоначелник,
 • врши и све друге послове из надлежности који су јој повјерени у складу са законом и другим прописима Републике Српске и републичких органа и организација.

Унутрашња организација Градске управе почива на следећим начелима:

 • обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће основне, унутрашње, посебне и самосталне организационе јединице,
 • законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица,
 • стручно, рационално и одговорно обављање послова и остваривање задатих циљева рада заспослених и именованих лица,
 • ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова и
 • обезбјеђење јавности рада органа Градске управе.

Основне организационе јединице Градске управе су одјељења и службе.

Унутрашња организациона јединица одјељења или службе је одсјек.

Посебна организациона јединица у Градској управи је Кабинет градоначелника.

Самостална организациона јединица у Градској управи је одсјек.

Ради обављања одређених послова из дјелокруга рада Градске управе и повјерених послова државне управе и стварања услова за ефикасније и економичније обављања тих послова у појединим насељеним мјестима на територији Града, образују се мјесне канцеларије.

У Градској управи образују се следећа одјељења, као основне организационе јединице:

 • Одјељење за финансије,
 • Одјељење за просторно уређење,
 • Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,
 • Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
 • Одјељење за општу управу,
 • Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
 • Одјељење за инспекцијски надзор и
 • Одјељење комуналне полиције.

У Градској управи образују се следеће службе, као основне организационе јединице:

 • Стручна служба Скупштине града,
 • Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу,
 • Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима,
 • Служба цивилне заштите и
 • Служба професионалне ватрогасне јединице.

У оквиру појединих одјељења, односно служби Градске управе образују се следећи одсјеци:

 • Одјељење за финансије:
 1. Одсјек за рачуноводство и финансије,
 2. Одсјек за буџет и
 3. Одсјек за трезор,
 • Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја:
 1. Одсјек за имовинско-правне послове и
 2. Одсјек за послове саобраћаја, инфраструктуре и екологије,
 • Одјељење за општу управу:
 1. Одсјек за послове пријемне канцеларије и мјесне канцеларије,
 2. Одсјек за управно-правне послове,
 • Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:
 1. Одсјек за привреду и
 2. Одсјек за друштвене дјелатности,
 • Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу:
 1. Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу и
 • Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима:
 1. Одсјек за управљање људским ресурсима.

У Градској управи формира се Кабинет градоначелника, као посебна организациона јединица.

У Градској управи формира се Одсјек за интерну ревизију, као самостална организациона јединица.