Набавка „Inox“ канти са улошком

Број:  02-360-27/20
Датум: 30.04.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка Inox“ канти са улошком, понуду је доставио понуђач:

  1. Aleksandriaт.р Бијељина, Мајевичких бригада кварт 52 бр.14А, Дворови.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 6.904,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 30 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Aleksandria“ т.р Бијељина,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.