Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom

Broj: 02-360-12/20
Datum: 30.04.2020. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi Banja Luka, broj JN-02-07-1-720-7/20 od 23.04.2020.godine, Gradonačelnik d o n o s i

ODLUKU
poništenju postupka javne nabavke „Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom – LOT1“

I

Poništava se postupak „Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom – LOT1“, koji je proveden putem otvorenog postupka javne nabavke broj 02-360-12/2020, za koje je objavljeno obavještenje o nabavci broj 70-1-1-10-3-19/20 od 14.02.2020.godine.

II

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na Veb stranici Gradske uprave grada Zvornik, uz istovremeno upućivanje svim ponuđačima koji su učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke “Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom“ – LOT1, pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka broj 02-360-12/2020 od 14.02.2020.godine

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čamaca i ronilačkog odjela sa opremom – LOT1, broj 02-360-12/20 od 10.03.2020.godine prihvaćena je preporuka Komisije za provođenje javne nabavke imenovane Rješenjem broj: 02-360-12/20 od 04.03.2020.godine, i za najpovoljnijeg ponuđača izabran je „Beka commerce“ d.o.o Sarajevo sa ponuđenom cijenom u iznosu od 30.835,29 KM bez PDV-a.

Protiv navedene Odluke i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-360-12/20 od 06.03.2020. godine žalbu je blagovremeno izjavio ponuđač Mipex-auto RS d.o.o Banja Luka, učesnik u otvorenom postupku “Nabavka čamaca i ronilačkog odjela sa opremom“ – LOT1, čija je ponuda nakon pregleda i ocjene odbačena kao nekvalifikovana.

Ugovorni organ postupajući po Žalbi žalitelja „Mipex-auto RS“ d.o.o Banja Luka, a nakon izjašnjenja na žalbu, u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), je istu proslijedio Kancelariji za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka, na dalje odlučivanje.

Rješenjem Kancelarije za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka, broj JN2-02-07-1-720-7/20 od 23.04.2020.godine, poništena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i vraćen je predmeta na ponovni postupak,

Ugovorni organ uzimajući u obzir smjernice i uputstva iz pomenutom rješenja, te nakon ponovnog pregleda ponuda, smatra da ni jedna ponuda nije prihvatljiva, i  u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba URŽ u roku od pet dana od datuma prijema iste, putem ugovornog organa.

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

            DOSTAVLJENO:

  1. „Beka commerce“ d.o.o Sarajevo,
  2. „Mipex-auto RS“ d.o.o Banja Luka,
  3. Veb stranica Grada Zvornika
  4. Arhiva.