Одлука o поништењу поступка јавне набавке „Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом

Број: 02-360-12/20
Датум: 30.04.2020. године

На основу члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби Бања Лука, број ЈН-02-07-1-720-7/20 од 23.04.2020.године, Градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
поништењу поступка јавне набавке „Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом – ЛОТ1“

I

Поништава се поступак „Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом – ЛОТ1“, који је проведен путем отвореног поступка јавне набавке број 02-360-12/2020, за које је објављено обавјештење о набавци број 70-1-1-10-3-19/20 од 14.02.2020.године.

II

Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења и објавиће се на Веб страници Градске управе града Зворник, уз истовремено упућивање свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке.

О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке “Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом“ – ЛОТ1, покренут је Одлуком о покретању поступка број 02-360-12/2020 од 14.02.2020.године

Одлуком о избору најповољнијег понуђача за набавку чамаца и ронилачког одјела са опремом – ЛОТ1, број 02-360-12/20 од 10.03.2020.године прихваћена је препорука Комисије за провођење јавне набавке именоване Рјешењем број: 02-360-12/20 од 04.03.2020.године, и за најповољнијег понуђача изабран је „Beka commerce“ д.о.о Сарајево са понуђеном цијеном у износу од 30.835,29 КМ без ПДВ-а.

Против наведене Одлуке и Записника о прегледу и оцјени понуда број 02-360-12/20 од 06.03.2020. године жалбу је благовремено изјавио понуђач Mipex-auto RS д.о.о Бања Лука, учесник у отвореном поступку “Набавка чамаца и ронилачког одјела са опремом“ – ЛОТ1, чија је понуда након прегледа и оцјене одбачена као неквалификована.

Уговорни орган поступајући по Жалби жалитеља „Mipex-auto RS“ д.о.о Бања Лука, а након изјашњења на жалбу, у складу са чланом 100. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), је исту прослиједио Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, на даље одлучивање.

Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, број ЈН2-02-07-1-720-7/20 од 23.04.2020.године, поништена је Одлука о избору најповољнијег понуђача и враћен је предмета на поновни поступак,

Уговорни орган узимајући у обзир смјернице и упутства из поменутом рјешења, те након поновног прегледа понуда, сматра да ни једна понуда није прихватљива, и  у складу са чланом 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба УРЖ у року од пет дана од датума пријема исте, путем уговорног органа.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

            ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Beka commerce“ д.о.о Сарајево,
  2. „Mipex-auto RS“ д.о.о Бања Лука,
  3. Веб страница Града Зворника
  4. Архива.