Nabavka vatrogasne opreme za gašenje požara

Broj: 02-360-25/20
Datum: 24.04.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 Nakon postizanja, za Ugovorni organ, ekonomski prihvatljive ponude u postupku javne nabavke „Nabavka vatrogasne opreme za gašenje požara“, kandidat koji je ispunio kvalifikacije i kriterijume  navedene u pozivu je:

               „Mipex auto RS d.o.o. Banja Luka.

 II

Ponuđač iz člana 1. ove Odluke ocijenjen je kao povoljan jer je za navedenu robu putem pregovaračkog postupka dostavio za Ugovorni organ prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 19.819,80 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 24 sata od obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene fakture.

III

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (5) pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

Obradio:                                                       Verifikovao:

Darko Cvjetinović                                        Zoran Đukanović

 

   GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Mipex auto RS” d.o.o. Banja Luka,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Službeni glasnik,
  4. Arhiva.