Набавка ватрогасне опреме за гашење пожара

Број: 02-360-25/20
Датум: 24.04.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 Након постизања, за Уговорни орган, економски прихватљиве понуде у поступку јавне набавке „Набавка ватрогасне опреме за гашење пожара“, кандидат који је испунио квалификације и критеријуме  наведене у позиву је:

               „Mipex auto RS д.о.о. Бања Лука.

 II

Понуђач из члана 1. ове Одлуке оцијењен је као повољан јер је за наведену робу путем преговарачког поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде у износу од 19.819,80 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 24 сата од обостраног потписивања уговора, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

III

Против ове одлуке понуђач има право на жалбу у року од (5) пет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

Обрадио:                                                       Верификовао:

Дарко Цвјетиновић                                        Зоран Ђукановић

 

   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Mipex auto RS” д.о.о. Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  3. Службени гласник,
  4. Архива.