Избор најповољније банке за кредитно задужење

Број: 02-360-60/19
Датум: 20.02.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Избор најповољније банке за кредитно задужење објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-2-56-3-69/19, дана 31.12.2019. године, пријавили су се понуђачи:

  1. „NLB banka“ а.д. Бања Лука,
  2. Конзорцијум: „Нова банка“ а.д. Бања Лука и „Комерцијална банка“ а.д. Бања Лука,
  3. „Наша банка“ а.д. Бијељина и
  4. UniCredit bank“ а.д. Бања Лука.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за извршење оглашених услуга Избор најповољније банке за кредитно задужењенајповољнији понуђач је Конзорцијум: „Нова банка“ а.д. Бања Лука и „Комерцијална банка“ а.д. Бања Лука.

 IIl

Понуђач из члана ll ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је у тендерској документацији за наведене услуге доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде, са укупним износом од  4.488.847,02КМ. Рок отплате кредита је 10 година укључујући грејс период од 12 мјесеци.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у три примјерка.

 

                                                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „NLB banka“ а.д. Бања Лука,
  2. „Нова банка“ а.д. Бања Лука,
  3. „Наша банка“ а.д. Бијељина,
  4. „UniCredit bank“ а.д. Бања Лука,
  5. Зоран Ерић – Веб страница ГУ Зворник,
  6. Архива.