Nabaka i montaža plastenika

Broj: 02-360-52/19
Datum: 27.09.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 Nakon postizanja, za Ugovorni organ, ekonomski prihvatljive ponude u postupku javne nabavke Nabaka i montaža plastenika kandidat koji je ispunio kvalifikacije i kriterijume  navedene u pozivu je:

               7. Novembar d.o.o. Doboj.

 II

Ponuđač iz člana I ove Odluke ocijenjen je kao povoljan jer je za navedene robe putem pregovaračkog postupka dostavio za Ugovorni organ prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 62.887,50KM sa PDV-om. Rok za isporuku i montažu robe je 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora i pisanog naloga naručioca za isporuku ugovorene robe, a plaćanje vrši UNDP po ispostavljanju privremenih situacija.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (5) pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „ 7.Novembar” d.o.o. Doboj,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.