Nabavka plastični vertikalni rezervoara

Broj:  02-360-53/19
Datum: 18.09.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Nabavka plastični vertikalni rezervoara, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. Vožd Komerc“ Osečina, Karađorđeva br. 122, Osečina.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za isporuku navedene robe u ukupnom iznosu od 6.415,12 KM. Rok za isporuku robe je 10 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora i pisanog naloga naručioca, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene fakture.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org

        GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Vožd Komerc“ Osečina,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.