Набавка пластични вертикални резервоара

Број:  02-360-53/19
Датум: 18.09.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Градоначелник града Зворник,  д о н о с и

 

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Набавка пластични вертикални резервоара, понуду је доставио понуђач:

  1. Вожд Комерц“ Осечина, Карађорђева бр. 122, Осечина.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за испоруку наведене робе у укупном износу од 6.415,12 КМ. Рок за испоруку робе је 10 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора и писаног налога наручиоца, а плаћање се врши по испостављању овјерене фактуре.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org

        ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Вожд Комерц“ Осечина,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.