Извођење радова на адаптацији фасаде на згради Основне школе у Ораовцу

Број:  02-360-51/19
Датум: 04.09.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Извођење радова на адаптацији фасаде на згради Основне школе у Ораовцу“, понуду је доставио понуђач:

  1. „Декор Александар Перић с.п. Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извођење наведених радова у укупном износу од 3.040,00 КМ. Рок за извођење радова је 7 радних дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора и увођења извођача у посао, а плаћање се врши по испостављању овјерене окончане ситуације.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Декор“ Александар Перић с.п. Зворник,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.