Извођење радова на адаптацији зграде ОШ „Свети Сава“ у Зворнику

Број: 02-360-44/19
Датум: 26.08.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење радова на адаптацији зграде ОШ „Свети Сава“ у Зворнику објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-343-3-53/19, дана 26.07.2019. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. Hidrocomд.о.о. Зворник,
  2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
  3. „Астра план“ д.о.о. Брчко,
  4. Кипарисд.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Извођење радова на адаптацији зграде ОШ „Свети Сава“ у Зворникуи проведене „е-аукције“, најповољнији понуђач је Hidrocom д.о.о. Зворник. 

 III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 139.456,00КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 58 дана од увођења извођача у посао од стране уговорног органа, а плаћање врши Министарство финансија РС након испостављања привремене ситуације овјерене од стране надзорног органа.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Hidrocom“  д.о.о. Зворник,
  2. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
  3. „Астра план“  д.о.о. Брчко,
  4. „Кипарис“  д.о.о. Зворник,
  5. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  6. Архива.