Поништава се поступак јавне набавке „Набака и монтажа пластеника“

Број: 02-360-43/19
Датум: 19.08.2019. године

 

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о поништењу поступка

 I

 Поништава се поступак јавне набавке Набака и монтажа пластеника– отворени поступак, објављен на порталу јавних набавки број: 70-1141-3-52/19, дана 24.07.2019. године у складу са чланом 69. став (2), тачка е) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, јер су цијене свих прихватљивих понуда знатно веће од осигураних средстава за предметну набавку.

II

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на веб страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

Против ове одлуке сваки од кандидата/понуђача има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

                                                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Нермарис“ д.о.о. Грачаница,
  2. „ИТЦ“ д.о.о. Зеница,
  3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (покретач поступка),
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  5. Архива.