Техничке услуге аналитичке и графичке припреме и обраде података за потребе експропријације земљишта

Број:  02-360-40/19
Датум: 02.07.2019. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: „Техничке услуге аналитичке и графичке припреме и обраде података за потребе експропријације земљишта“, понуду је доставио понуђач:

  1. Г.О. „Гео – Окука“ с.п Бијељина, Гаврила принципа бр. 27, Бијељина.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за извршење услуга у укупном износу од 6.961,00 КМ са ПДВ-ом. Рок за извршење услуга је 30 дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши у року од 30 дана по испостављању овјерене фактуре, након извршења услуга.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                       

  1. Г.О. „Гео – Окука“ с.п Бијељина
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.