Nabavka i ugradnja gumene podloge za igralište u naselju B blokovi, grad Zvornik

Broj: 02-111-33/19
Datum: 03.06.2019. godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: „Nabavka i ugradnja gumene podloge za igralište u naselju B blokovi, grad Zvornik“, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

  1. PROTRUCK“ d.o.o Zenica;
  2. TRANZIT ELEKTRO“ d.o.o Zenica;
  3. GLOVIS“ d.o.o Zenica.

 II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju uslove za nabavku „Nabavka i ugradnja gumene podloge za igralište u naselju B blokovi, grad Zvornik“ najpovoljniji ponuđač je GLOVIS“ d.o.o Zenica.

 III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 2.995,20 KM sa PDV-om. Rok za isporuku i ugradnju robe je 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene fakture.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Protruck“ d.o.o Zenica,
  2. „Tranzit elektro“ d.o.o Zenica,
  3. „Glovis“ d.o.o Zenica,
  4. Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,
  5. Arhiva.