Sistematska deratizacija javnih površina i objekata (proljećnja i jesenja) na području grada Zvornik za 2019. godinu

Broj:  02-360-30/19
Datum: 20.05.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Sistematska deratizacija javnih površina i objekata (proljećnja i jesenja) na području grada Zvornik za 2019. godinu“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. Sanitacija d.o.o Zvornik, Braće Obradovića br.1, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 7.002,45 KM sa PDV-om. Rok za izvršenje usluga deratizacije je 15 dana u maju (proljećnja) i 15 dana u oktobru (jesenja). Plaćanje se vrši 45 dana nakon izvršenja usluga.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Sanitacija“ d.o.o Zvornik,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.