Nabavka uniforme za Komunalnu policiju Gradske uprave Zvornik

Broj: 02-360-25/19
Datum: 14.05.2019. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka uniforme za Komunalnu policiju Gradske uprave Zvornik“, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7-1-23-3-35/19 od 22.04.2019. godine, prijavio se ponuđač:      

  1. Astorija company d.o.o Novi Grad.

II

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedenu nabavku robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 9.994,14 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 60 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora, a plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju ovjerene fakture.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (5) pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                            GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Astorija company“ d.o.o Novi Grad,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  3. Arhiva.