Nabavka štandova za manifestaciju „Festival zdravlja“ u gradu Zvornik

Broj: 02-111-24/19
Datum: 17.04.2019. godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: Nabavka štandova za manifestaciju „Festival zdravlja“ u gradu Zvornik“, ponude su dostavili sledeći ponuđači:

  1. Polis“ d.o.o Prijedor;
  2. „Nova oprema“ d.o.o Banja Luka;
  3. Metro media group“ d.o.o Banja Luka.

 II

Nakon razmatranja ponuda koje ispunjavaju uslove za nabavku roba:  Nabavka štandova za manifestaciju „Festival zdravlja“ u gradu Zvornik“, najpovoljniji ponuđač je Polis“ d.o.o Prijedor.

III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 14.999,40 KM sa PDV-om. Rok za isporuku i montažu robe je 20 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši po ispostavljanju ovjerene fakture.

 

Pripremio:_________                                                       Verifikovao:______________

 

                                                                                                                            GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Polis“ d.o.o Prijedor,
  2. „Nova oprema“ d.o.o Banja Luka,
  3. „Metro media group“ d.o.o Banja Luka,
  4. 4. Zoran Erić – Veb stranica grada Zvornik,
  5. 5. Arhiva.