Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana u toku 2016. godine

Broj: 02-360-34/16
Datum:15.03.2016

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana  u toku 2016. godine

U skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/4) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i „Službeni glasnik opštine Zvornik“, broj 16/14), pozivamo vas da dostavite ponudu u okviru poziva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku cvijeća i cvjetnih aranžmana. Postupak će biti proveden u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pozivom.

 

 1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Grad Zvornik

Adresa: Svetog Save 124, 75400 Zvornik

IDB/JIB: 4401537720009

Telefon: 056 232 200

Faks: 056 232 221

E-mail: zvornik@teol.net

Veb adresa: www.opstina-zvornik.org

 1. Redni broj nabavke i podaci o postupku javne nabavke
 • Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki je Robe, broj 20,
 • Vrsta postupka javne nabavke: direktni sporazum,

2.3. Vrsta ugovora o javnoj nabavci: robe

2.4. Period na koji se zaključuje ugovor: potpisuje se više ugovora u toku 2016. godine ukupne vrijednosti do 2.000,00 KM sa PDV-om.,

2.5. Način vršenja usluga: sukcesivno prema potrebama ugovornog organa,

2.6. Oznaka i naziv iz JRJN: 03121210-0 – Cvjetni aranžmani. 

 1. Opis predmeta nabavke

Predmet nabavke je nabavka cvijeća i cvjetnih aranžmana zs potrebe Gradske uprave Grada Zvornik u toku 2016. godine.

 1. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti

Kvalifikacijski uslovi koje ponuđači moraju ispuniti da bi učestvovali u predmetnom postupku javne nabavke su:

 • da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti,
 1. Podaci o ponudi
 • Period važenja ponude: do 31.12.2016. godine,
 • Način dostavljanja ponude: lično, putem faksa, poštom ili elektronski,
 • Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 31.12.2016. godine u 12:00 časova,
 • Adresa na koju se ponuda dostavlja:

GRAD ZVORNIK

Svetog Save 124

75400 Zvornik,

Faks: 056 232 221

E-mail: zvornik@teol.net

 1. Kriterijum za izbor ponude:
 • Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponudom se smatra zvanični cjenovnik ponuđača koji dostavlja po ovom pozivu. Pojedinačna vrijednost nabavke cvijeća i cvjetnih aranžmana je mala vrijednost, te će se narudžbenica ugovornog organa sa svim bitnim elementima ugovora o vršenju usluga i račun/faktura davaoca usluga smatrati zaključenim ugovorom.
 1. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Zoran Erić

Telefon: 056/232-200

Faks: 056 232 221

E-mail: zvornik@teol.net

Pripremio: Zoran Đukanović

                                                                                                           V.D. GRADONAČELNIKA

                          Zoran Stevanović