Konkurs za dodjelu stipendija studentima u školskoj 2015/16 godini

Ha osnovu člana 38. stav 1. alineja 18. i 19. Statuta opštine Zvornik – prečišćeni tekst („Službeni glasnik opštine Zvornik“, broj 9/14) i člana 3. Pravilnika o stipendiranju studenata iz budžeta Opštine Zvornik, broj 02-67-5/15 od 18.11.2015.godine, Načelnik opštine Zvornik raspisuje

K O N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA U ŠKOLSKOJ 2015/16 GODINI

I

Opština Zvornik raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za školsku 2015/16. godinu. Ukupna sredstva za stipendiranje studenata po ovom Konkursu iznose 140.000KM.

Sredstva za stipendije su obezbjeđena u budžetu opštine Zvornik za 2016.godinu.

A. OPŠTI  USLOVI

II

Na Konkurs se mogu prijaviti redovni studenti fakulteta, visokih i viših škola koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 1. Da imaju stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Zvornik,
 2. Da studiraju na fakultetima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili Republici Srbiji.

III

Stipendija se ne može dodijeliti studentu:

 1. Koji je gubio jednu od prethodnih godina studija
 2. Koji je korisnik stipendije od strane drugog davaoca
 3. Koji ima prosjek ocjena manji od 7,00
 4. Prve godine koji ima prosjek ocjena iz srednje škole manji od 4,00
 5. Koji je apsolvent
 6. Koji je stariji od 26 godina
 7. Koji ne dostavi kompletnu dokumentaciju utvrđenu Konkursom
 8. Na listi „Slabo materijalno stanje“:
 • za više od jednog studenta iz istog porodičnog domaćinstva,
 • čiji ukupni mjesečni prihodi po članu porodice prelaze 500KM,
 • čiji je roditelj vlasnik ili suvlasnik kapitala u privrednom društvu.

IV

Studenti koji su u prethodnoj školskoj godini bili stipendisti opštine Zvornik, da bi stekli pravo na stipendiju u školskoj 2015/16, podnose svu potrebnu dokumentaciju po ovom Konkursu.

V

Studenti koji konkurišu za stipendiju svrstavaju se u jednu od  pet kategorija – rang lista:

 1. Studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50
 2. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole
 3. Studenti slabog materijalnog stanja
 4. Studenti djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4. Kategorije
 5. Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00.

VI

Ukupna sredstva za stipendije planirana ovim Konkursom, raspodjeljuju se kako slijedi:

–  stipendije za sve studente sa prosjekom ocjena većim od 8,50

–  stipendije za sve studente prve godine nosioce „Vukove diplome“ iz srednje škole,

–  stipendije za 10 studenata master studija, sa prosjekom ocjena većim od 9,00.

Preostala sredstva raspodijeliće se prema odluci Načelnika, a na prijedlog Komisije za stipendije, za kategorije:

 • slabog materijalnog stanja,
 • studenti djeca porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida 1-4. kategorije,
 • do 5% ukupno raspoploživih sredstava za stipendije ostaje u rezervi.

VII

Svi studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,5, a koji ispunjavaju uslove Konkursa biće stipendirani bez obzira na broj podnijetih zahtjeva po Konkursu.

Svi studenti prve godine studija, nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole a koji ispunjavaju uslove Konkursa biće stipendirani bez obzira na broj podnesenih prijava po Konkursu.

Svi studenti bez oba roditelja i studenti sa hendikepom, koji ispunjavaju uslove Konkursa dodjeliće se stipendija bez obzira na mjesto na rang listi.

Za deset studenata master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00 koji ispunjavaju uslove Konkursa dodjeliće se stipendija. 

VIII

Visina stipendije iznosi 100KM mjesečno i isplaćuje se u 10 mesečnih rata za studente iz kategorije:

 1. Studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50
 2. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“ iz srednje škole
 3. Studenti bez oba roditelja i studenti sa hendikepom
 4. Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00.

Visina stipendije i broj rata za ostale dvije kategorije utvrđuje Načelnik na osnovu rang liste i prijedloga Komisije za stipendije, a na osnovu broja predatih prijava na Konkurs i raspoloživih sredstava za stipendiranje.

B. NAČIN KONKURISANJA

IX

Kandidat za dodjelu stipendije podnosi pismeni zahtjev na propisanom obrascu i može konkurisati samo na jednu od utvrđenih kategorija -lista.

 1. Studenti sa prosjekom većim od 8,50 uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
 • potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,
 • fotokopija indeksa,
 • izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
 • nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl.
 • fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.
 1. Studenti prve godine nosioci „Vukove diplome“uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
 • potvrda o statusu redovnog studenta,
 • ovjerenu fotokopiju „Vukove diplome“,
 • fotokopija indeksa,
 • izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
 • fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.
 1. Studenti za listu „slabog materijalnog stanja“ uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
 • kopije svjedočanstava o završenim prethodnim razredima i uvjerenje o upisu više ili visoke škole – za studente prve godine studija,
 • potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,
 • fotokopija indeksa,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 • izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca, i da mu roditelj nije vlasnik privrednog društva ili preduzetničke radnje,
 • uvjerenje da je roditelj korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege,
 • dokaze o primanjima za svakog člana domaćinstva:
 • visine prosječne plate u prethodna tri mjeseca,
 • uvjerenja o iznosu penzija u prethodna tri mjeseca,
 • potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 • ostale dokaze o primanjima.

–      nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl. (ovjerena kopija),

 • fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.
 1. Studenti za listu, djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4 kategorije, uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
 • kopije svjedočanstava o završenim prethodnim razredima i uvjerenje o upisu više ili visoke škole – za studente prve godine studija,
 • potvrda o statusu redovnog studenta određene godine studija,
 • ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,
 • fotokopija indeksa,
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu,
 • izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca
 • uvjerenja ili dokaze:
 • izvod iz matične knjige umrlih (djeca bez jednog ili oba roditelja),
 • uvjerenje o invalidnosti (učenici i studenti čiji je roditelj invalid),
 • uvjerenje da je korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege,
 • uvjerenje o hendikepu osobe koja se prijavljuje na konkurs,

–      dokaz o primanjima za svakog člana domaćinstva:

 • visine prosječne plate u prethodna tri mjeseca,
 • uvjerenja o iznosu penzija u prethodna tri mjeseca,
 • uvjerenja o iznosu porodične i lične invalidnine,
 • potvrda od Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
 • ostale dokaze o primanjima,

–      nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl. (ovjerena kopija)

 • fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.
 1. Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00uz zahtjev prilažu i sledeća dokumenta:
 • potvrda o statusu redovnog studenta master studija,
 • ocjene iz prethodnih godina sa izvedenom prosječnom vrijednosti ocjena tokom studiranja,
 • fotokopija indeksa,
 • fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenim osnovnim studijama,
 • izjavu da nije korisnik stipendije od drugog davaoca,
 • nagrade priznanja, diplome, naučni i projektni radovi i sl.
 • fotokopiju „kartice tekućeg računa“ poslovne banke u Zvorniku.Obrazac prijave za konkurisanje za određenu listu i obrazac izjave da student nije korisnik stipendije od drugog davaoca i da mu roditelj nije vlasnik kapitala u privrednom društvu, može se preuzeti na šalteru opštine. 

V. KRITERIJUMI I NAČIN BODOVANJA 

X

Kriterijumi za dobijanje stipendije i bodovanje na rang listama:

 1. Studenti sa prosjekom ocjena iznad 8,50
 • priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima –jedan bod;
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija množi sa 2 (dva);
 1. Studenti prve godine koji su nosioci „Vukove diplome“
 • priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima –jedan bod;
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena iz srednje škole (5), množi se sa 3,5
 1. Studenti slabog materijalnog stanja, boduju se na osnovu sledećih kriterija:
 • priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima –jedan bod;
 • za uspjeh u školovanju; za studente prve godine, prosječna ocjena iz srednje škole množi se sa 3,5 a za ostale studente, prosječna ocjena prethodnih godina studija množi sa 2 (dva);
 • za svaku završenu godinu studija – jedan bod;
 • kandidat bez materijalnih primanja za sve članove domaćinstva – tri boda;
 • kandidat čija mjesečna ukupna primanja u domaćinstvu po članu iznose:

do 200KM                                                                                                                   – dva boda,

preko 200 KM do 350KM                                                                                          – jedan bod;

 • student državnog fakulteta – dva boda;
 • deficitarno zanimanje – dva boda.
 1. Studenti djeca porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida 1-4 kategorije
 • priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima –jedan bod;
 • za uspjeh u školovanju; za studente prve godine, prosječna ocjena iz srednje škole množi se sa 3,5 a za ostale studente, prosječna ocjena prethodnih godina studija množi se sa 2 (dva)
 • za svaku završenu godinu studija – jedan bod;
 • za studente bez jednog roditelja – tri boda;
 • za studente čiji je roditelj RVI invalid od I do IV kategorije – dva boda;
 • korisnik socijalne pomoći ili tuđe njege – dva boda;
 • kandidat čija mjesečna ukupna primanja u domaćinstvu po članu iznose:

do 200KM                                                                                                                – dva boda,

preko 200 KM do 350KM                                                                                      – jedan bod;

 • student državnog fakulteta – dva boda;
 • deficitarno zanimanje – dva boda.
 1. Studenti master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00
 • priznanja i nagrade učestvovanja u naučnim ili projektnim aktivnostima –jedan bod;
 • za uspjeh u školovanju; prosječna ocjena prethodnih godina studija množi sa 2 (dva);

Komisija za stipendije u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje RS, Biro Zvornik i Odjeljenjem za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti utvrđuje Listu deficitaranih zanimanja kao osnov za bodovanje. 

G. POSTUPAK ODLUČIVANJA

XI

Komisija za stipendije utvrđuje rang liste studenata u svih pet kategorija i iste dostavlja Načelniku opštine.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine, na prijedlog Komisije za stipendije.

Rezultati konkursa se objavljuju na oglasnoj tabli opštinske uprave i u svim mjesnim kancelarijama na području opštine Zvornik.

Prigovor na rang listu Komisije učesnik konkursa može uložiti Načelniku opštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

XII

U slučaju davanja netačnih i nepotpunih podataka stipendista snosi krivičnu i materijalnu odgovornost, zbog čega se davanja po osnovu stipendije obustavljaju.

Komisija zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podataka datih u konkursnoj proceduri.

XIII

Rezultati Konkursa  o dodjeli stipendija  biće objavljeni u roku do 45 dana, nakon zatvaranja Konkursa, na oglasnoj tabli opštinske uprave Zvornik, u svim mjesnim kancelarijama na području opštine Zvornik i na Internet stranici opštine.

Načelnik opštine će u roku od 15 dana donijeti konačnu odluku po prispjelim prigovorima.

XIV

Konkurs traje 30 kalendarskih dana, odnosno od 23.11.2015.godine do 22.12.2015.godine.

Broj: 02-67-6/15
Datum: 18.11.2015.godine

REPUBLIKA SRPSKA                                                                                                                                                                      OPŠTINA ZVORNIK
NAČELNIK OPŠTINE
Zoran Stevanović,s.r.