J A V N I K O N K U R S za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije – vantjelesne oplodnje

Broj: 02- 434-2 /15

Datum, 06.11.2015.godine

Na osnovu člana 38. Statuta opštine Zvornik – prečišćen tekst („Službeni glasnik opštine Zvornik“, broj 9/14), i člana 3. Pravilnika o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici opštine Zvornik-pojedinci, broj: 02-434-1/15 od 05.11.2015.godine, Načelnik opštine Zvornik raspisuje

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova
jedne procedure asistirane reprodukcije – vantjelesne oplodnje

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure asistirane reprodukcije – vantjelesne oplodnje.

Ukupna novčana sredstva planirana za ove namjene iznose 20.000KM.

II

Pravo na dodjelu novčanih sredstava mogu ostvariti bračni parovi-porodice:

 • Koje su već koristile dvije procedure asistirane reprodukcije na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja priznate od Fonda zdrvstvenog osiguranja  Republike Srpske,
 • Porodice koje su samostalno finansirale dvije procedure vantjelesne oplodnje iz sopstvenih sredstava,
 • Da imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Zvornik.

III

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava podnosici su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. fotokopiju lične karte, za oba supružnika,
 2. medicinsku dokumentaciju kojom dokazuju prethodne pokušaje asistirane reprodukcije,
 3. uvjerenje o prebivalištu,
 4. predračun troškova asistirane reprodukcije,
 5. fotokopiju tekućeg računa.

IV

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa na oglasnoj tabli opštine Zvornik, odnosno od 06.11.2015.godine zaključno sa 23.11.2015.godine.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Komisija imenovana od strane Načelnika opštine će razmotriti zahtjeve i utvrditi prijedlog za donošenje konačne Odluke.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se podnijeti neposredno u prijemnu kancelariju opštine Zvornik ili poštom na adresu: Opština Zvornik, Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti, ulica Svetog Save 124, Zvornik.

Javni konkurs biće objavljen na oglasnoj tabli, internet stranici i „Službenom glasniku opštine Zvornik“.

  NAČELNIK  OPŠTINE
Zoran  Stevanović

DOSTAVITI:

 1. Odjeljenju za finansije,
 2. Službenom glasniku,
 3. Oglasnoj tabli,
 4. Arhivi.