Prilika plus

PRILIKA PLUS

„Skills for Jobs“ Program (naziv na lokalnom jeziku Prilika Plus) ima za cilj izgradnju kapaciteta i jačanje odnosa među pružaocima obuke i poslodavaca u cilju poboljšanja zapošljivosti aktivne radne snage u BiH. Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u BiH u okviru svog portfolija zapošljavanja mladih. Program provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Program predstavlja sveobuhvatan napor da se razvije model za razvijanje stručnih vještina koje će biti od koristi aktivnoj radnoj snazi i preduzećima u ključnim sektorima i industrijama u BiH. Ovaj tražnjom vođen model neformalnog obrazovanja odraslih može biti održivo rješenje za razvoj vještina samo ako obuhvata potpuno učešće i vlasništvo poslodavaca koji predstavljaju potražnju u lancu obrazovanja. Sa druge strane, tržišna ponuda, odnosno pružaoci obuka moraju biti orijentisani ka tržištu i uvesti određene standarde kvaliteta ukoliko žele ponuditi usluge razvoja vještina relevantne za poslodavce.

Uzimajući u obzir ovaj strateški fokus, Prilika Plus djeluje u dva smjera. S jedne strane, usko sarađuje sa privrednim komorama, kako bi se razvili mehanizmi za kontinuiranu analizu potreba za obukama i konačnu procjenu ishoda učenja koje isporučuju pružaoci obuka. S druge strane, podržava pružaoce obuka u razvoju tražnjom vođenih nastavnih planova i programa, u cilju poboljšanja njihove tržišne pozicije i kvaliteta usluga koje će pružati.

Više o programu na http://www.prilikaplus.ba/