Обрасци у општој управи

01. Захтјев за приступ информацијама.doc

02. Захтјев за разгледање списа (предмета) и издавање преписа из архиве.doc

03. Увјерење о приходима чланова домаћинства.doc

04. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу рођених.doc

05. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу умрлих.doc

07. Захтјев за издавање увјерења о приходима чланова домаћинства.doc

08. Захтјев за накнадни упис у матичну књигу вјенчаних.doc

09. Захтјев за излазак на терен ради овјере потписа или рукописа и за издавање радне књижице.doc

10. Изјава о заједничком домаћинству и издржавању чланова породице.doc

12.Захтјев за промјену личног имена.doc

13. Захтјев за исправку погрешно уписаних података накнадни упис изостављених података у матичним                     евиденцијама.doc

14. Zahtjev za upis podataka o nacionalnosti i vjeroispovjesti u MK-2.doc

15. Захтјев за поништење дуплог или ненадлежно извршеног уписа у матичним књигама.doc

16.Пријава за упис у матичну књигу рођених на основу извода из МКР иностраног органа.doc

17.Захтјев за накнадни упис.doc

40. Пријава за упис у матичну књигу вјенчаних на основу извода из МКВ иностраног органа.doc

41. Пријава за упис у матичну књигу умрлих на основу извода из МКУ иностраног органа.doc

42. Захтјев за промјену ентитетског држављанства на основу члана 39. Закона о држављанству Републике                  Српске.doc

43. Пријава за упис у матичну књигу вјенчаних.doc

44. Пријава за упис личног имена дјетета у матичну књигу рођених.doc

45. Записник о пријави намјере закључења брака.doc

46. Пријава за упис у матичну књигу умрлих.doc

47. Захтјев за увид у матичну књигу и списе на основу којих је извршен упис.doc

48. Захтјев за одобрење закључења брака по пуномоћнику.doc

49.Записник о стицању држављанства БиХ и Републике Српске по поријеклу оба родитеља.doc

54.Записник о новом личном имену дјетета

55.Записник о признању очинства и сагласности мајке.doc

56. Записник о одређивању личног имена дјетету

57.Записник о стицању држављанства БиХ и Републике Српске по поријеклу.doc

58. Записник о личном имену дјетета уз присуство стараоца-родитеља