Kancelarija za energetsku efikasnost

KANCELARIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Kancelarija za EE namijenjena je građanima za pružanje konsultantskih usluga i davanje savjeta prilikom izbora materijala za termoizolaciju, materijala za izgradnju objekta, davanje preliminarnih energetskih audita uz sugestije kod kojih ovlašćenih kuća se može dobiti prava energetska analiza.
Zvornik je jedan od dva grada u Republici Srpskoj koji ima Kancelariju za energetsku efikasnost (EE) koja je prije svega namijenjena i da u njoj građani i privrednici dobiju informacije, odnosno savjete o energetski štedljivim materijalima i uređajima za domaćinstva, privrednim i javnim subjektima.
Otvaranju Kancelarije prethodilo je pristupanje načelnika opštine Zvornik Savezu gradonačelnika Evropske Unije potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika evropskih gradova, kojim se lokalne zajednice u Evropi animiraju da preuzmu obaveze radi smanjenja emisije štetnih gasova i smanjenja klimatskih promjena.
Na ovaj način opština se obavezala na provođenje konkretnih mjera energetske efikasnosti u cilju smanjenja emisije CO2 za 20%, povećanja korišćenja održivih izvora energije za 20% i povećanja energetske efikasnosti za 20% do 2020. godine.
Nakon toga u Opštini je izrađen Akcioni plan energetski održivog razvoja „SEAP“ koji je osnovni dokument za buduće planiranje aktivnosti na području energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Na izradi je učestvovala radna grupa imenovana od strane načelika opštine, a koju su činili svi relevantni akteri iz oblasti stručnih za ovu problematiku. Dokument je izrađen u skladu sa pravilima Evropske Unije i usvojila ga je Skupština opštine Zvornik.
Kancelarija za energetsku efikasnost funkcioniše u okviru Službe za javne nabavke, razvoj i međunarodnu saradnju opštine Zvornik, a nalazi se na spratu zgrade Opštine Zvornik, vidno obilježena.
Ciljevi otvaranja kancelarije su podizanje javne svijesti o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, podsticanje javnosti na racionalnu potrošnju energije i korišćenje obnovljivih izvora energije, promocija održive proizvodnje i potrošnje energije i podsticanje javnih aktivnosti u ovim oblastima.
Zainteresovani građani mogu da dođu svakog radnog dana u kancelariju za EE i pitaju sve što ih interesuje iz oblasti energetske efikasnosti i uštede.
Ciljevi rada Kancelarije za energetsku efikasnost su:

  • Smanjivanje zagađanja životne sredine kroz smanjivanje potrošnje fosilnih goriva – zdravija životna sredina
  • Unapređenje životnog standarda građana smanjivanjem potrošnje energije  i podizanje kvaliteta življenja
  • Povećanje interesovanja za korištenje OIE i njihovo intenzivnije korištenje
  • Produživanje životnog vijeka uređaja i materijala
  • Finansijske uštede na nivou privrede/domaćinstava i države,
  • Preusmjeravanje toka kapitala na druga područja
  • “Zelena ekonomija” intenzivnija proizvodnja novih uređaja i sistema-nova radna mjesta

Projekti realizovani u okviru Akcionog plana energetski održivog razvoja (SEAP)

Br.br. Naziv projekta Planirani početak-planirani  završetak projekta Implementacija projekta (komentar)
1. Zamjena stolarije na zgradi Doma zdravlja u Zvorniku 2013 – 2020. Urađen energetski audit na objektu
2. Zamjena stolarije, rekonstrukcija i izolacija krova u narodnoj bibloteci i muzejskoj zbirci u Zvorniku 2014 – 2020. Urađen energetski audit na objektu
3. Zamjena stolarije, termoizolacija zidova i krova i ugradnja energetski efikasne rasvjete u gimnaziji i SSŠ “Petar Kočić“ 2014 – 2020. Urađen energetski audit na objektu
4. Zamjena stolarije, termoizolacija zidova i krova i ugradnja energetski efikasne rasvjete u gimnaziji i TŠC Karakaj 2014 – 2020. Urađen energetski audit na objektu
5. Ugradnja štednih rasvjetnih tijela u zgradi opštine Zvornik 2014 – 2020. Poručeno 20 LED rasvjetnih tjela za kancelariju EE
6. Zamjena postojeće stolarije, termoizolacija zidova, rekonstrukcija krova i postavljanje štednog osvjetljenja na objektu osnovne škole u Roćeviću (centralni školski objekat) 2013 – 2020. Urađen energetski audit na objektu
7. Zamjena stolarije, sanacija krova i postavljanje energetski efikasne rasvjete u osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Zvorniku 2013 – 2020. Provedeno 50% projekta (nabavljen materijal za izolaciju krova i zidova)
8. Zamjena kućnih aparata, bijele tehnike u domaćinstvima 2013 – 2020. Realizovano 2% projekta

 

9. Ugradnja štednih rasvjetnih tjela u domaćinstvu 2013 – 2020. Realizovano 1% projekta
10. Zamjena građevinske stolarije i bravarije sa novom energetski efikasnijom 2013 – 2020. Realizovano 20 % projekta
11. Unapređenje energetske  efikasnosti javne rasvjete (zamjena postojećih svetiljki štedljivim-led svetiljkama)

 

2013 – 2020. Realizovano 95 % projekta(postavljeno 120 LED  rasvjetnih tjela )
12. Rekonstrukcija glavne gradske distributivne vodovodne mreže

 

2012 – 2013. Projekat realizovan do juna 2013.godine
13. Izgradnja mini autobuske stanice u Karakaju u zoni TŠC poslovna zona Jadar

 

2013 – 2020. Prikupljena tehnička dokumentacija
14. Izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja na Trgu pobjede

 

2013 – 2014. Projekat realizovan do juna 2013.godine
15. Izgradnja i uređenje parkirališta

 

2013 – 2020. 80% projekta realizovano u gradskom području, paralelno sa rekonstrukcijom ulica.
16. Propisi o bezbjednosti saobraćaja na putevima na području opštine Zvornik

 

2013 – 2020. Izrađena i usvojena Strategija o bezbjednosti saobraćaja.
17. Izgradnja mini hidro centrale na lokaciji „Drinjača 1“ na rijeci Drinjači

 

2013 – 2020. U toku realizacija projekta, izvođenje zemljanih i građevinskih radova,(privatna investicija)
18. Izgradnja i uređenje zelenih površina u gradu

 

2013 – 2020. U toku završna faza projekta u gradskom području
19. Razvoj biciklističkog i pješačkog saobraćaja

 

2013 – 2020. Izrađen projektini prijedlog i tehničko rješenje
20. Uspostavljanje info tačke za energetsku efikasnost i primjenu OIE

 

2013 – 2014. Implementiran projekat (sa radom počela kancelarija za energetsku efikasnost)
21. Kontinuirano informisanje potrošača o načinima energetskih ušteda i drugim energetskim informacijama

 

2013 – 2020. Kontinuiran rad na projektu, kroz rad kancelarije za EE.
22. Zamjena postojeće stolarije u O.Š. “ Petra Kočić “ u Kozluku 2013 (projekat nije planiran u SEAP dokumentu). Implementiran projekat ( troškovi realizacije 49.900 KM)

 

23. Izgradnja centralnog grijanja u O.Š. „Nikola Tesla“ u Pilici 2013 (projekat nije planiran u SEAP dokumentu). Implementiran projekat ( troškovi realizacije 72.832 KM)
24. Izrada tehničke dokumentacije za uvođenje sistema grijanja u u O.Š. “ Petra Kočić “ u Kozluku 2013 (projekat nije planiran u SEAP dokumentu). Izrađena tehnička dokumentacija

 

25. Ugradnja LED rasvjete na magistralnom putu Zvornik-Tuzla, u M.Z. Karakaj 2014 (projekat nije planiran u SEAP dokumentu). Implementiran
26. O.Š. Drinjača, nabavka i ugradnja rastera 4×18 komplet sa sijalicama i starterima 2014 (projekat nije planiran u SEAP dokumentu). Implementiran
27. Ugradnja plastične stolarije u zgradu muzičke škole u Zvorniku 2014 (projekat nije planiran u SEAP dokumentu). Implementiran