Stručna služba Skupštine grada

Stručna služba Skupštine grada

Stručnom službom Skupštine grada rukovodi sekretar Zoran Đukanović,telefon 056 232 245.

Postupak izbora sekretara, status, mandat, poslovi sekretara i razrešenje od dužnosti, propisani su Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Sekretar Skupštine grada u saradnji sa predsjednikom i potpredsjednikom Skupštine grada i Gradonačelnikom i Zamjenikom gradonačelnika  priprema prijedlog dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine.

Sekretar Skupštine grada pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine grada i vrši druge poslove utvrđene Poslovnikom Skupštine.

U Stručnoj službi Skupštine grada obavljaju se sledeći poslovi:

 • stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi u cilju blagovremene pripreme materijala za sjednice Skupštine grada i skupštinskih radnih tijela i blagovremena dostava istih,
 •  pružanje stručne pomoći odbornicima u vršenju odborničkih prava i dužnosti,
 •  obezbeđenje efikasnog rada sjednica,
 •  organizovanje rada komisija – stalnih radnih tijela,
 •  izrada akata sa sjednice Skupštine, odluka, zaključaka, rješenja o imenovanju i razrješenju i dostavljanje istih,
 •  izrada zapisnika sa sjednica Skupštine grada i sa sjednica radnih tijela Skupštine grada,
 •  izrada i čuvanje audio zapisa sa sjednica Skupštine grada,
 •  vođenje Registra mjesnih zajednica, obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe mjesnih zajednica i obezbjeđenje koordinacije rada mjesnih zajednica,
 •  pripremanje i obrada materijala za objavu Službenog glasnika grada Zvornik,
 •  učešće u izradi Statuta grada Zvornik, Poslovnika Skupštine grada Zvornik i Kodeksa ponašanja odbornika,
 •  aktivno učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  pružanje stručne i tehničke pomoći Gradskoj izbornoj komisiji,
 •  poslovi Centra za birački spisak,
 •  izrada programa rada i izvještaja o radu Stručne službe Skupštine grada,
 •  izrada izvještaja o radu stalnih radnih tijela,
 •  obrada odborničkih pitanja i odgovoranje na postavljena pitanja,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,i
 •  drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika, predsjednika Skupštine i poslovi koji se posebnim aktom stave u djelokrug rada Stručne službe Skupštine grada.