Služba civilne zaštite

Služba civilne zaštite

Šef službe civilne zaštite je Rajko Jurošević,telefon 056 210 853

Video kojim se promoviše DRAS na linku  https://youtu.be/k0BoqkBvk-A

http://www.dras.undp.ba

Deminirani projekti do sada.doc

Projekti pripremljeni za deminiranje.doc

Pronađeni i uništeni NUS na području opštine Zvornik.doc

U Službi civilne zaštite obavljaju se sledeći poslovi:

 •  izrada Procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće,
 •  izrada Programa za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće,
 •  izrada Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće,
 •  izrada godišnjeg Plana obuke i osposobljavanja štaba za vanredne situacije, jedinica i timova civilne zaštite i povjerenika,
 •  izrada Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja,
 •  vođenje evidencije pripadnika civilne zaštite i njihovo raspoređivanje u jedinice i timove civilne zaštite i povjerenika,
 •  vođenje evidencije materijalno-tehničkih sredstava građana i privrednih društava i drugih pravnih lica i službi koja se mogu staviti u funkciju civilne zaštite,
 •  organizacija i koordinacija sprovođenja mjera civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja,
 •  koordinacija djelovanja subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
 •  praćenje stanja, pripremanje i organizacija civilne zaštite na području Grada,
 •  izrada analiza, informacija, planova i izvještaja iz oblasti civilne zaštite,
 •  organizacija, opremanje i osposobljavanje snaga civilne zaštite u Gradu,
 •  organizacija i sprovođenje mjera zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara,
 •  neposredna saradnja sa Službom osmatranja i obavještavanja i Republičkom upravom civilne zaštite,
 •  informisanje javnosti o opasnostima od elementarne nepogode i druge nesreće i mjerama i zadacima zaštite i spasavanja,
 •  predlaganje programa samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi zaštite i spasavanja organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica,
 •  predlaganje lokacije za uništavanje ESZR (eksplozivna sredstva zaostala iz ratova),
 •  pružanje podrške timovima Republičke uprave civilne zaštite u poslovima zaštite od eksplozivnih sredstava zaostalih od rata, na način da se izađe na lice mjesta, izvrši identifikacija, procjena, obilježavanje, slanje zahtjeva RUCZ za preduzimanje daljih aktivnosti, u skladu sa Zakonom,
 •  izrada zahtjeva za generalno izviđanje, koordinacija sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini oko pribavljanja potrebne dokumentacije, prijem deminirane površine, prijem trajnih minskih ograda i samostalnih minskih znakova, izrada zahtjeva za provjeru minske situacije, izrada Liste prioriteta za deminiranje na području Grada, vođenje odgovarajućih evidencija, u skladu sa zakonom,
 •  učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, praćenje njegove realizacije i podnošenje periodičnih izvještaja Gradonačelniku,
 •  prikupljanje podataka, priprema analiza, izvještaja i informacija i dostavljanje istih nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  učešće u pripremi i predlaganju projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
 •  priprema i obrada materijala za sjednice Skupštine grada,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima,
 •  koordinacija rada sa drugim odjeljenjima i službama Gradske uprave i nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja i
 •  drugi poslovi koji joj se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.