Poslovi Opštinske uprave

Opštinska uprava, kao izvršna vlast čiji je nosilac Načelnik opštine, ima svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom, kao i druge poslove iz nadležnosti državne uprave prenijete Zakonom na opštinu.

Opštinska uprava ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog interesa koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti. Opštinska uprava obavlja samostalne poslove predviđene Zakonom koji se odnose na:

 • izvršavanje i sprovođenje propisa i drugih akata Skupštine opštine i Načelnika opštine,
 • pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine,
 • izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbeđenje vršenja poslova čije je izvršavanje povjereno Opštini,
 • izvršavanje poslova i zadataka u realizaciji Strategije razvoja opštine, Strategije komunikacije sa građanima, drugim dokumentima strateškog i drugog planiranja razvoja Opštine i
 • vršenje stručnih i drugih poslova koje joj povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

Načela za organizaciju i rad Opštinske uprave

Opštinska uprava se organizuje na načelima efikasnog, djelotvornog i ekonomičnog izvršavanja poslova koji su Zakonom, ovom Odlukom i drugim propisima stavljeni u njen djelokrug rada.
Polazeći od njenog djelokruga rada, Opštinska uprava se organizuje, između ostalog, uz poštovanje sledećih principa:

  • zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim interesima fizičkih i pravnih lica,
  • obezbeđivanje jednake pravne zaštite i ostvarivanja na zakonu zasnovanih prava, obaveza i interesa svakog građanina, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi,
  • obezbeđivanje kontinuiranog i efikasnog odvijanja procesa rada, odnosno pružanja usluga prema građanima i drugim korisnicima,
  • primjena sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9001:2000
  • stručno i profesionalno obavljanje poslova, bez stranačkih i drugih politički motivisanih uticaja,
  • efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova,
  • objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice,
  • racionalno korišćenje radnog vremena i jačanje radne discipline i
  • unapređenja ekonomičnosti rada Opštinske uprave uvođenjem savremenih metoda rada.

 Uređivanje organizacije i sistematizacije radnih mjesta

Organizacija Opštinske uprave uređuje se ovom Odlukom, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Zvornik (u daljem tekstu: „Pravilnik“) i Pravilnikom o radu.

Pravilnikom se uređuju organizacija, radna mjesta u organizacionim jedinicama, posebni uslovi za zapošljavanje/obavljanje poslova, dužnosti i odgovornosti zaposlenih, pravila raspoređivanja zaposlenih, pravila za zbrinjavanje viška zaposlenih i druga pitanja od značaja za organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta.

Pravilnik donosi Načelnik opštine, u skladu sa zakonom i drugim propisima

Osnovne organizacione jedinice

Za izvršavanje poslova Opštinske uprave formiraju se odjeljenja i službe kao osnovne organizacione jedinice.

Odjeljenja i službe se organizuju po odsjecima.

Radi efikasnijeg izvršavanja zakonskih i statutarnih obaveza Opštinske uprave obrazuju se mjesne kancelarije za pojedina naseljena mjesta na području Opštine.

Pravilnikom se uređuje unutrašnja organizacija i sistematizacija osnovnih organizacionih jedinica i utvrđuje njihov djelokrug rada.

Odjeljenja

U Opštinskoj upravi obrazuju se sledeća odjeljenja:

 1. Odjeljenje za finansije,
 2. Odjeljenje za prostorno uređenje,
 3. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja,
 4. Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu,
 5. Odjeljenje za opštu upravu,
 6. Odjeljenje za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti i
 7. Odjeljenje za inspekcijski nadzor.

Odsjeci u okviru Odjeljenja

U okviru pojedinih odeljenja Opštinske uprave formiraju se sledeći odsjeci:

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja:

 1. Odsjek za imovinsko pravne poslove i poslove popisa imovine i
 2. Odsjek za poslove saobraćaja, parkinga, infrastrukture i ekologije

Odjeljenje za finansije:

 1. Odsjek za računovodstvo i finansije
 2. Odsjek za budžet i
 3. Odsjek za trezor.

Službe

U Opštinskoj upravi obrazuju se sledeće službe, kao osnovne organizacione jedinice:

 1. Stručna služba za poslove Skupštine opštine Zvornik, koju u skladu sa zakonom obrazuje Skupština opštine
 2. Kabinet Načelnika opštine,
 1. Odsjek za internu reviziju (formira se u okviru Kabineta Načelnika),
 1. Komunalna policija,
 2. Služba za javne nabavke, razvoj i međunarodnu saradnju,
 3. Služba za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima,
 4. Služba civilne zaštite i
 5. Služba profesionalne vatrogasne jedinice