Послови Општинске управе

Општинска управа, као извршна власт чији је носилац Начелник општине, има своје надлежности у складу са Уставом, Законом о локалној самоуправи и Статутом, као и друге послове из надлежности државне управе пренијете Законом на општину.

Општинска управа има право да се бави свим питањима од локалног интереса која нису искључена из њене надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти. Општинска управа обавља самосталне послове предвиђене Законом који се односе на:

 • извршавање и спровођење прописа и других аката Скупштине општине и Начелника општине,
 • припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Начелник општине,
 • извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбеђење вршења послова чије је извршавање повјерено Општини,
 • извршавање послова и задатака у реализацији Стратегије развоја општине, Стратегије комуникације са грађанима, другим документима стратешког и другог планирања развоја Општине и
 • вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина општине и Начелник општине.

Начела за организацију и рад Општинске управе

Општинска управа се организује на начелима ефикасног, дјелотворног и економичног извршавања послова који су Законом, овом Одлуком и другим прописима стављени у њен дјелокруг рада.
Полазећи од њеног дјелокруга рада, Општинска управа се организује, између осталог, уз поштовање следећих принципа:

  • законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим интересима физичких и правних лица,
  • обезбеђивање једнаке правне заштите и остваривања на закону заснованих права, обавеза и интереса сваког грађанина, без дискриминације по било којој основи,
  • обезбеђивање континуираног и ефикасног одвијања процеса рада, односно пружања услуга према грађанима и другим корисницима,
  • примјена система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001:2000
  • стручно и професионално обављање послова, без страначких и других политички мотивисаних утицаја,
  • ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова,
  • обједињавање истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће унутрашње организационе јединице,
  • рационално коришћење радног времена и јачање радне дисциплине и
  • унапређења економичности рада Општинске управе увођењем савремених метода рада.

 Уређивање организације и систематизације радних мјеста

Организација Општинске управе уређује се овом Одлуком, Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Зворник (у даљем тексту: „Правилник“) и Правилником о раду.

Правилником се уређују организација, радна мјеста у организационим јединицама, посебни услови за запошљавање/обављање послова, дужности и одговорности запослених, правила распоређивања запослених, правила за збрињавање вишка запослених и друга питања од значаја за организацију и систематизацију радних мјеста.

Правилник доноси Начелник општине, у складу са законом и другим прописима

Основне организационе јединице

За извршавање послова Општинске управе формирају се одјељења и службе као основне организационе јединице.

Одјељења и службе се организују по одсјецима.

Ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза Општинске управе образују се мјесне канцеларије за поједина насељена мјеста на подручју Општине.

Правилником се уређује унутрашња организација и систематизација основних организационих јединица и утврђује њихов дјелокруг рада.

Одјељења

У Општинској управи образују се следећа одјељења:

 1. Одјељење за финансије,
 2. Одјељење за просторно уређење,
 3. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,
 4. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту,
 5. Одјељење за општу управу,
 6. Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности и
 7. Одјељење за инспекцијски надзор.

Одсјеци у оквиру Одјељења

У оквиру појединих одељења Општинске управе формирају се следећи одсјеци:

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја:

 1. Одсјек за имовинско правне послове и послове пописа имовине и
 2. Одсјек за послове саобраћаја, паркинга, инфраструктуре и екологије

Одјељење за финансије:

 1. Одсјек за рачуноводство и финансије
 2. Одсјек за буџет и
 3. Одсјек за трезор.

Службе

У Општинској управи образују се следеће службе, као основне организационе јединице:

 1. Стручна служба за послове Скупштине општине Зворник, коју у складу са законом образује Скупштина општине
 2. Кабинет Начелника општине,
 1. Одсјек за интерну ревизију (формира се у оквиру Кабинета Начелника),
 1. Комунална полиција,
 2. Служба за јавне набавке, развој и међународну сарадњу,
 3. Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима,
 4. Служба цивилне заштите и
 5. Служба професионалне ватрогасне јединице