Израда Урбанистичког плана-позив заинтересованим лицима да дају приједлоге и сугестије

30.07.2020. године

Одјељење за просторно уређење Градске управе Зворник, као носилац припреме стратешког просторно – планског документа – израда Урбанистичког плана града Зворника, објавило је „Позив заинтересованим лицима да доставе приједлоге и сугестије за планска ријешења“.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности које се налазе у обухвату Урбанистичког плана ширег урбаног подручја града 2020-2035.г. да у року од 15 дана од дана објаве Позива доставе своје приједлоге и сугестије за планска рјешења на земљишту или објектима у њиховом власништву лично у Шалтер сали Градске управе Зворник писмено на адресу: ул. Светог Саве 124, Град Зворник или електронски на адресу bosko.kojic@gradzvornik.org.

Сврха израде плана је усаглашавање плана са „Просторним планом општине Зворник“ као планом вишег реда, омогућавање адекватнијег кориштења расположивог простора и постојећег градитељског фонда ради бољег искориштења приликом реконструкције истог, сагледавање постојећих и изналажење квалитетнијих просторно планских рјешења прилагођених плановима и потребама града Зворника.

Јавни позив са обухватом може се погледати на огласној табли и званичној интернет страници Града Зворника  www.gradzvornik.org на линку: http://www.gradzvornik.org/2020/07/29/poziv-zainteresovanim-licima/