Набавка лиценце за програм „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus“

Број:  02-360-38/20
Датум: 10.07.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,
д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Набавка лиценце за програм „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus“ за период од 13.07.2020.године до 12.07.2021.године, понуду је доставио понуђач:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,  Позоришна бб, Тузла.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за набавку наведене робе у укупном износу од 1.731,60 КМ са ПДВ-ом. Рок за испоруку робе је 3 (три) дана од обостраног потписивања уговора о директном споразуму, а плаћање се врши авансно 100%

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

        ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ИТИНЕРИС“ д.о.о. Тузла,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.