Izvođenje molerskih radova na zgradi OŠ „Nikola Tesla“ u Pilici

Broj: 02-360-34/20
Datum: 10.07.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U konkurentskom zahtjevu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje molerskih radova na zgradi Nikola Tesla“ u Pilici objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-7330-3-49/20, dana 23.06.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. „Astra plan“ d.o.o. Brčko i
  2. „Ideal“ d.o.o. Brčko.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih radova Izvođenje molerskih radova na zgradi Nikola Tesla“ u Pilici“ i provedene „e-aukcije“ najpovoljniji ponuđač je Ideal“ d.o.o. Brčko.

                                                                                               III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 5.998,50KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 10 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od pet (5) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 

  1. „Astra plan“ d.o.o. Brčko,
  2. „Ideal“ d.o.o. Brčko,
  3. Službeni glasnik GU Zvornik,
  4. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  5. Arhiva.