Извођење молерских радова на згради ОШ „Никола Тесла“ у Пилици

Број: 02-360-34/20
Датум: 10.07.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У конкурентском захтјеву за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење молерских радова на згради ОШНикола Тесла“ у Пилици објављеном на порталу јавних набавки број: 70-7330-3-49/20, дана 23.06.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. „Астра план“ д.о.о. Брчко и
  2. „Идеал“ д.о.о. Брчко.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених радова Извођење молерских радова на згради ОШНикола Тесла“ у Пилици“ и проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је Идеал“ д.о.о. Брчко.

                                                                                               III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 5.998,50КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 10 дана од дана увођења извођача радова у посао. Плаћање се врши по испостављању окончане ситуације.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од пет (5) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:

 

  1. „Астра план“ д.о.о. Брчко,
  2. „Идеал“ д.о.о. Брчко,
  3. Службени гласник ГУ Зворник,
  4. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
  5. Архива.