Набавка и монтажа видео надзора у ОШ „Десанка Максимовић“ у Каракају

Број: 02-360-30/20
Датум: 23.06.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка и монтажа видео надзора у ОШ „Десанка Максимовић“ у Каракају објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-127-3-45/20, дана 27.05.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. ЗТР „ЗН СервисКаракај,
 2. ЗТР „БМГ ЕлектроникЗворник,
 3. Sector Securityд.о.о. Бања Лука и
 4. Alpha – Securityд.о.о. Бања Лука.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка и монтажа видео надзора у ОШ „Десанка Максимовић“ у Каракајуи проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је ЗТР „БМГ Електроник Зворник.

                                                                                              III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 4.100,00КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку и монтажу робе је 2 радна дана од дана обостраног потписивања уговора, a плаћање се врши 60 дана од дана пријема овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

 1. ЗТР „ЗН Сервис“  Каракај,
 2. ЗТР „БМГ Електроник“  Зворник,
 3. „Sector Security“  д.о.о. Бања Лука,
 4. „Alpha – Security“  д.о.о. Бања Лука,
 5. Службени гласник Градске управе Зворник,
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
 7. Архива.