Izvođenje unutrašnjih radova u zgradi JU OŠ „Petar Kočić“ u Kozluku

Broj: 02-360-29/20
Datum: 17.06.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje unutrašnjih radova u zgradi JU OŠ „Petar Kočić“ u Kozluku objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-326-3-44/20, dana 21.05.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. „Astra plan“ d.o.o. Brčko,
  2. Hidrocomd.o.o. Zvornik i
  3. Kiparis“ d.o.o. Zvornik.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih radova Izvođenje unutrašnjih radova u zgradi JU OŠ „Petar Kočić“ u Kozlukui provedene „e-aukcije“ najpovoljniji ponuđač je „Astra plan“ d.o.o. Brčko. 

                                                                                           III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 4.800,00KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 20 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Astra plan“ d.o.o. Brčko,
  2. „Hidrocom“  d.o.o. Zvornik,
  3. „Kiparis“ d.o.o. Zvornik,
  4. Službeni glasnik Gradske uprave Zvornik,
  5. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
  6. Arhiva.