Izvođenje dodatnih radova na uređenju platoa ispred Osnovne muzičke škole u Zvorniku

Broj: 02-360-34-1/19
Datum: 16.06.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 Nakon postizanja, za Ugovorni organ, ekonomski prihvatljive ponude u postupku javne nabavke Izvođenje dodatnih radova na uređenju platoa ispred Osnovne muzičke škole u Zvorniku kandidat koji je ispunio kvalifikacije i kriterijume  navedene u pozivu je:

               Genex d.o.o. Zvornik.

 II

Ponuđač iz člana l ove Odluke ocijenjen je kao povoljan jer je za navedene radove putem pregovaračkog postupka dostavio za Ugovorni organ prihvatljivu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude u iznosu od 25.014,74KM bez PDV-a. Rok za izvođenja radova je 20 dana od uvođenja u posao, a plaćanje se vrši po ispostavljanju okončane situacije.

Protiv ove odluke ponuđač ima pravo na žalbu u roku od (5) pet dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Genex” d.o.o. Zvornik,
  2. Službeni glasnik GU grada Zvornik,
  3. Zoran Erić – „Veb-stranica grada Zvornik“,
  4. Arhiva.