Nabavka projektora za Dom omladine u Zvorniku

Broj: 02-360-28/20
Datum: 04.06.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

 U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka projektora za Dom omladine u Zvorniku objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-123-3-41/20, dana 08.05.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. Špedicod.o.o. Zvornik i
  2. Audio Video Consulting“ d.o.o. Sarajevo.

 II 

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Nabavka projektora za Dom omladine u Zvorniku“ i provedene „e-aukcije“ najpovoljniji ponuđač je Audio Video Consulting“ d.o.o. Sarajevo. 

                                                                                                III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 73.460,00KM bez PDV-a. Rok za isporuku i montažu robe je 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. Plaćanje se vrši avansno u iznosu od 50%, a ostatak nakon dostavljanja ovjerene fakture.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović