Набавка пројектора за Дом омладине у Зворнику

Број: 02-360-28/20
Датум: 04.06.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

 У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Набавка пројектора за Дом омладине у Зворнику објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-123-3-41/20, дана 08.05.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. Špedicoд.о.о. Зворник и
  2. Audio Video Consulting“ д.о.о. Сарајево.

 II 

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Набавка пројектора за Дом омладине у Зворнику“ и проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је Audio Video Consulting“ д.о.о. Сарајево. 

                                                                                                III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене робе доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 73.460,00КМ без ПДВ-а. Рок за испоруку и монтажу робе је 60 дана од дана обостраног потписивања уговора. Плаћање се врши авансно у износу од 50%, а остатак након достављања овјерене фактуре.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић