Održavanje video nadzora u gradu Zvorniku

Broj:  02-360-26/20
Datum: 30.04.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Održavanje video nadzora u gradu Zvorniku“, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. AS-SECURITY“ doo Zvornik, ulica Patrijarha Pavla 22A, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za izvršenje usluga u ukupnom iznosu od 6.500,00 KM sa PDV-om. Usluge će se vršiti dva puta na mjesečnom nivou, po potrebi i češće, u narednih 12 mjeseci od dana obostranog potpisivaanja ugovora. Plaćanje se vrši u roku od 15 dana po ispostavljanju ovjerene fakture, nakon izvršenja usluga.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1.  „AS-SECURITY“ doo Zvornik
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Službeni glasnik grada Zvornik,
  4. Arhiva.