Nabavka „Inox“ kanti sa uloškom

Broj:  02-360-27/20
Datum: 30.04.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Nabavka Inox“ kanti sa uloškom, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. Aleksandriat.r Bijeljina, Majevičkih brigada kvart 52 br.14A, Dvorovi.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za isporuku navedene robe u ukupnom iznosu od 6.904,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 30 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši u roku od 30 dana po ispostavljanju ovjerene fakture.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

DOSTAVLJENO:

  1. „Aleksandria“ t.r Bijeljina,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.