Rekonstrukcija Doma zdravlja u gradu Zvornik

Broj: 02-360-18/20
Datum: 15.04.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Rekonstrukcija Doma zdravlja u gradu Zvornik“, objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-314-3-23/20, dana 28.02.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. Konzorcijum – „Niwex d.o.o Derventa Termo Tanasić“ d.o.o Doboj
  2. Konzorcijum „Keso gradnja d.o.o Zvornik – Keso promet d.o.o Zvornik – Terming d.o.o Bijeljina“

II

Nakon razmatranja ponuda utvrđeno je da je ponuda ponuđača Konzorcijum  – „Niwex“ d.o.o Derventa   Termo Tanasić“ d.o.o Doboj nepotpuna i ne ispunjava uslove tražene tenderskom dokumentacijom, te je u skladu sa članom 68. stav 4. tačka I) Zakona o javnim nabavkama BiH odbačena kao nedopuštena. Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku: „Rekonstrukcija Doma zdravlja u gradu Zvornik“ je Konzorcijum „Keso gradnja d.o.o Zvornik – Keso promet d.o.o Zvornik – Terming d.o.o Bijeljina“. 

                                                                                               III

Konzorcijum „Keso gradnja d.o.o Zvornik – Keso promet d.o.o Zvornik – Terming d.o.o Bijeljina“ ocijenjen je kao najpovoljniji jer je kao jedini kvalifikovani ponuđač za navedenu oglašenu nabavku dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu, sa ukupnim iznosom od 1.085.420,14KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao, a plaćanje se vrši po dostavljanju privremenih situacija.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

Dostavljeno:

  1. „Niwex“ d.o.o Derventa,
  2. „Keso gradnja d.o.o Zvornik,
  3. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  4. Arhiva.