Реконструкција Дома здравља у граду Зворник

Број: 02-360-18/20
Датум: 15.04.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Реконструкција Дома здравља у граду Зворник“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-314-3-23/20, дана 28.02.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:

  1. Конзорцијум – „Niwex д.о.о Дервента Термо Танасић“ д.о.о Добој
  2. Конзорцијум „Кесо градња д.о.о Зворник – Кесо промет д.о.о Зворник – Терминг д.о.о Бијељина“

II

Након разматрања понуда утврђено је да је понуда понуђача Конзорцијум  – „Niwex“ д.о.о Дервента   Термо Танасић“ д.о.о Добој непотпуна и не испуњава услове тражене тендерском документацијом, те је у складу са чланом 68. став 4. тачка И) Закона о јавним набавкама БиХ одбачена као недопуштена. Најповољнији понуђач за јавну набавку: „Реконструкција Дома здравља у граду Зворник“ је Конзорцијум „Кесо градња д.о.о Зворник – Кесо промет д.о.о Зворник – Терминг д.о.о Бијељина“. 

                                                                                               III

Конзорцијум „Кесо градња д.о.о Зворник – Кесо промет д.о.о Зворник – Терминг д.о.о Бијељина“ оцијењен је као најповољнији јер је као једини квалификовани понуђач за наведену оглашену набавку доставио технички задовољавајућу понуду, са укупним износом од 1.085.420,14КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 120 дана од дана увођења извођача у посао, а плаћање се врши по достављању привремених ситуација.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

Достављено:

  1. „Niwex“ д.о.о Дервента,
  2. „Кесо градња д.о.о Зворник,
  3. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“,
  4. Архива.