Nabavka namirnica za korisnike iz projekta narodne kuhinje

Broj: 02-360-21/20
Datum: 09.04.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Nabavka namirnica za korisnike iz projekta narodne kuhinje objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-119-3-29/20, dana 10.03.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

  1. M&V Groupd.o.o. Oraovac – Zvornik,

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Nabavka namirnica za korisnike iz projekta narodne kuhinje“, najpovoljniji ponuđač je M&V Groupd.o.o. Oraovac – Zvornik. 

                                                                                            III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene robe dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 23.756,73KM sa PDV-om. Roba će se isporučivati po potrebi u toku 2020. godine (3 isporuke: april, juli i oktobar), a plaćanje će se vršiti u roku od 40 dana od dana zaprimanja ovjerene fakture po isporuci mjesečne količine.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

 

                                                                                                             GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

Dostavljeno:

  1. „M&V Group“ d.o.o. Oraovac – Zvornik,
  2. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“,
  3. Arhiva.