Вршење ванредне дезинфекције и одржавање хигијене простора од јавног значаја и јавних површина, на подручју града Зворник

Број: 02-360-22/20
Датум: 14.03.2020. године

На основу члана 10. став.1. тачка б) и члана 17. става 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Наредбе министра здравља и социјалне заштите Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској број 11/08-505-13-35/20 од 13.03.2020.године („Службени гласник РС“, број 23/20), члана  59. став 18. и члана 82 став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник  града Зворник,  д о н о с и

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ

О ИЗУЗЕЋУ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I

Од примјене Закона о јавним набавкама БиХ изузима се поступак „Вршење ванредне дезинфекције и одржавање хигијене простора од јавног значаја и јавних површина, на подручју града Зворник“.

II

За набавку су обезбијеђена средства из буџета града Зворник, буџетска позиција 412700. Услуге ће се по Наредби министра здравља и социјалне заштите Републике Српске извршити у року од 48 часова од ступања на снагу поменуте Наредбе, и вршиће се континуирано у наредном периоду по препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске.

III

Број вршења дезинфекције зависиће од даље епидемиолошке ситуације и препорука ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске. Плаћање изведених услуга ће се вршити по достављању овјерених фактура.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена на web страници града Зворник.

Образложење

Законом о јавним набавкама БиХ, чланом 10. став (1) тачка б) предвиђено је изузеће од примјене Закона за уговоре о јавној набавци чије извршење захтјева посебне мјере сигурности, у складу са законима у Босни и Херцеговини. Наредбом министра здравља и социјалне заштите Републике Српске, број 11/08-505-13-35/20 од 13.03.2020.године наложено је провођење препоручене дезинфекције свих јавних објеката, јавних површина и средстава јавног превоза у року од 48 сати након ступања на снагу ове наредбе. Тачком 1. подтачка 3. наредбе предвиђено је континуирано обављање препоручене мјере у вези са дезинфекцијом свих јавних објеката, јавних површина и средстава јавног превоза, те након проведених активности вршити извјештавање једном седмично министарству здравља и социјалне заштите о спроведеним мјерама.

Сходно наведеном, утврђено је да су испуњени сви услови за доношење ове одлуке, те је одлучено као у диспозитиву.

 

                                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

Доставити:

–  финансије,

–  веб страница,

–  у спис.