Uspostavljanje lokalnog karantina za lica zaražena virusom korona (COVID-19) i lica koja ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine iz drugih država

Broj: 02-360-24/20
Datum: 07.04.2020. godine

Na osnovu člana 10. stav.1. tačka b) i člana 17. stava 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Naredbe Republičkog štaba za vanredne situacije broj 33/20, člana  59. stav 18. i člana 82 stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik  grada Zvornik,  d o n o s i

 

POSEBNU ODLUKU

O IZUZEĆU PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

I

Od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH izuzima se postupak „Uspostavljanje lokalnog karantina za lica zaražena virusom korona (COVID-19) i lica koja ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine iz drugih država.

II

Za nabavku su obezbijeđena sredstva iz budžeta grada Zvornik, budžetska pozicija 412500. Radovi će se po Naredbi Republičkog štaba za vanredne situacije izvršiti u roku od 3 dana.

III

Količina izvedenih radova zavisiće od daljih naredbi Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske. Plaćanje izvedenih radova će se vršiti po dostavljanju ovjerenih faktura.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljena na web stranici grada Zvornik.

Obrazloženje

Zakonom o javnim nabavkama BiH, članom 10. stav (1) tačka b) predviđeno je izuzeće od primjene Zakona za ugovore o javnoj nabavci čije izvršenje zahtjeva posebne mjere sigurnosti, u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini. Naredbom Republičkog štaba za vanredne situacije broj 33/20 naloženo je hitno uspostavljanje lokalnih karantina za lica zaražena virusom korona (COVID-19) i lica koja ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine iz drugih država.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su ispunjeni svi uslovi za donošenje ove odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Dostaviti:

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

–  finansije,

–  veb stranica,

–  u spis.