Успостављање локалног карантина за лица заражена вирусом корона (COVID-19) и лица која улазе на територију Босне и Херцеговине из других држава

Број: 02-360-24/20
Датум: 07.04.2020. године

На основу члана 10. став.1. тачка б) и члана 17. става 1. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Наредбе Републичког штаба за ванредне ситуације број 33/20, члана  59. став 18. и члана 82 став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник  града Зворник,  д о н о с и

 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ

О ИЗУЗЕЋУ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

I

Од примјене Закона о јавним набавкама БиХ изузима се поступак „Успостављање локалног карантина за лица заражена вирусом корона (COVID-19) и лица која улазе на територију Босне и Херцеговине из других држава.

II

За набавку су обезбијеђена средства из буџета града Зворник, буџетска позиција 412500. Радови ће се по Наредби Републичког штаба за ванредне ситуације извршити у року од 3 дана.

III

Количина изведених радова зависиће од даљих наредби Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске. Плаћање изведених радова ће се вршити по достављању овјерених фактура.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена на web страници града Зворник.

Образложење

Законом о јавним набавкама БиХ, чланом 10. став (1) тачка б) предвиђено је изузеће од примјене Закона за уговоре о јавној набавци чије извршење захтјева посебне мјере сигурности, у складу са законима у Босни и Херцеговини. Наредбом Републичког штаба за ванредне ситуације број 33/20 наложено је хитно успостављање локалних карантина за лица заражена вирусом корона (COVID-19) и лица која улазе на територију Босне и Херцеговине из других држава.

Сходно наведеном, утврђено је да су испуњени сви услови за доношење ове одлуке, те је одлучено као у диспозитиву.

Доставити:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

–  финансије,

–  веб страница,

–  у спис.