Uređenje zelenih površina u gradu Zvornik

Broj:  02-360-23/20

Datum: 31.03.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: Uređenje zelenih površina u gradu Zvornik, ponudu je dostavio ponuđač:

  1. Poljoprivredna apoteka AGRO-TRGOVINA, Pilica bb, Zvornik.

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za vršenje usluga u ukupnom iznosu od 7.012,98 KM sa PDV-om. Usluge će se vršiti šest puta na mjesečnom novou, u periodu od 31.03.2020.godine – 30.11.2020.godine. Plaćanje se vrši na mjesečnom nivou, po dostavljanju ovjerene fakture.

 

                                                                                           III                                               

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

DOSTAVLJENO:

  1. „Agro-trgovina“, Pilica,
  2. Zoran Erić – Veb stranica Grada Zvornik,
  3. Arhiva.