Уређење зелених површина у граду Зворник

Број:  02-360-23/20

Датум: 31.03.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), градоначелник града Зворник,  д о н о с и

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

I

У поступку директног споразума за избор најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке: Уређење зелених површина у граду Зворник, понуду је доставио понуђач:

  1. Пољопривредна апотека АГРО-ТРГОВИНА, Пилица бб, Зворник.

II

Понуђач из претходног члана је доставио понуду коју је уговорни орган оцијенио као повољну и прихватљиву за вршење услуга у укупном износу од 7.012,98 КМ са ПДВ-ом. Услуге ће се вршити шест пута на мјесечном новоу, у периоду од 31.03.2020.године – 30.11.2020.године. Плаћање се врши на мјесечном нивоу, по достављању овјерене фактуре.

 

                                                                                           III                                               

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Интернет страници Града Зворник: www.gradzvornik.org.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „Агро-трговина“, Пилица,
  2. Зоран Ерић – Веб страница Града Зворник,
  3. Архива.