Izvođenje radova na zgradi JU „Tehnički školski centar“ Zvornik

Broj: 02-360-16/20

Datum: 01.04.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 34. stav 1. Pravilnika o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH Grada Zvornik („Službeni glasnik Grada Zvornik“, broj: 2/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj: 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik, d o n o s i

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

I

U otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: Izvođenje radova na zgradi JU „Tehnički školski centar“ Zvornik objavljenom na portalu javnih nabavki broj: 70-1-111-3-20/20, dana 17.02.2020. godine, prijavili su se sledeći ponuđači:

 1. Kiparisd.o.o. Zvornik,
 2. Hidrocom“ d.o.o. Zvornik,
 3. „Zvornikputevia.d. Zvornik,
 4. „Astra plan“ d.o.o. Brčko i
 5. „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik.

 II

Nakon razmatranja prijava koje ispunjavaju uslove za nabavku oglašenih roba Izvođenje radova na zgradi JU „Tehnički školski centar“ Zvorniki provedene „e-aukcije“ najpovoljniji ponuđač je Astra plan“ d.o.o. Brčko.

                                                                                           III

Ponuđač iz člana II ove Odluke ocijenjen je kao najpovoljniji jer je za navedene radove dostavio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude sa ukupnim iznosom od 20.000,00KM bez PDV-a. Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. Plaćanje se vrši u roku od 45 dana od dana zaprimanja fakture za realizovani ugovor.

Protiv ove odluke svaki od kandidata – ponuđača koji nije izabran ima pravo da podnese žalbu u roku od deset (10) dana od dana prijema. Žalba se podnosi Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u pisanoj formi u tri primjerka.

Obradio:                                                               Verifikovao:

Mitar Ristanović                                              Gordan Jovanović

 

                                                                                                 GRADONAČELNIK
Zoran Stevanović

 

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 

 1. „Kiparis“  d.o.o. Zvornik,
 2. „Hidrocom“ d.o.o. Zvornik,
 3. „Zvornikputevi“  a.d. Zvornik,
 4. „Astra plan“ d.o.o. Brčko,
 5. „Duo Lujić“ d.o.o. Zvornik,
 6. Zoran Erić – „Veb-stranica Grada Zvornik“ i
 7. Arhiva.