Извођење радова на згради ЈУ „Технички школски центар“ Зворник

Број: 02-360-16/20

Датум: 01.04.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача 

I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Извођење радова на згради ЈУ „Технички школски центар“ Зворник објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-111-3-20/20, дана 17.02.2020. године, пријавили су се следећи понуђачи:

 1. Кипарисд.о.о. Зворник,
 2. Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
 3. „Зворникпутевиа.д. Зворник,
 4. „Астра план“ д.о.о. Брчко и
 5. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник.

 II

Након разматрања пријава које испуњавају услове за набавку оглашених роба Извођење радова на згради ЈУ „Технички школски центар“ Зворники проведене „е-аукције“ најповољнији понуђач је Астра план“ д.о.о. Брчко.

                                                                                           III

Понуђач из члана II ове Одлуке оцијењен је као најповољнији јер је за наведене радове доставио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде са укупним износом од 20.000,00КМ без ПДВ-а. Рок за извођење радова је 30 дана од дана увођења извођача радова у посао. Плаћање се врши у року од 45 дана од дана запримања фактуре за реализовани уговор.

Против ове одлуке сваки од кандидата – понуђача који није изабран има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

Обрадио:                                                               Верификовао:

Митар Ристановић                                              Гордан Јовановић

 

                                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:

 

 1. „Кипарис“  д.о.о. Зворник,
 2. „Hidrocom“ д.о.о. Зворник,
 3. „Зворникпутеви“  а.д. Зворник,
 4. „Астра план“ д.о.о. Брчко,
 5. „Дуо Лујић“ д.о.о. Зворник,
 6. Зоран Ерић – „Веб-страница Града Зворник“ и
 7. Архива.