Услуге мјерења и лабораторијског испитивања оптерећења путева

Број: 02-360-20/20
Датум: 26.03.2020. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 34. став 1. Правилника о примјени Закона о јавним набавкама БиХ Града Зворник („Службени гласник Града Зворник“, број: 2/16) и члана 41. и 51. Статута Града Зворник – Пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број: 5/17), Градоначелник града Зворник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

 I

У отвореном поступку за избор најповољнијег понуђача за јавну набавку: Услуге мјерења и лабораторијског испитивања оптерећења путева“, објављеном на порталу јавних набавки број: 70-1-215-3-24/20, дана 04.03.2020. године, пријавио се понуђач

  1. ГИМ – ТЕСТд.о.о. Бања Лука.

 II

Понуђач из члана l ове Одлуке оцијењен је као најповољни јер је за наведене услуге путем отвореног поступка доставио за Уговорни орган прихватљиву цијену технички задовољавајуће понуде од 9.564,75КМ са ПДВ-ом.

Са изабраним понуђачем биће закључен оквирни споразум на једну (1) годину. Рок за извршење услуга дефинисаће се појединачним уговорима који ће се закључивати у току трајања оквирног споразума, а плаћање се врши по испостављању овјерених фактура.

Против ове одлуке понуђач има право да поднесе жалбу у року од десет (10) дана од дана пријема. Жалба се подноси Канцеларији за разматрање жалби путем Уговорног органа у писаној форми у три примјерка.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Стевановић

ДОСТАВЉЕНО:

  1. „ГИМ – ТЕСТ“ д.о.о. Бања Лука,
  2. Зоран Ерић – Веб страница града Зворник,
  3. Архива.